Regulamin sklepu

1

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.

2

Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest wypełnienie poprawnie przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego odpowiedniego formularza.

3

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

4

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

5

System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.

6

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. Czas ten zostanie odpowiednio wydłużony jednak w przypadku, gdy przypada on na dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

7

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 7-30 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia wysłać Kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem.

8

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@kraff.com.pl  Esklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9

Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL.

10

Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na witrynie internetowej Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT

11

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia.

12

Przesyłki realizowane są tylko w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

13

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.

14

Kupujący może odmówić odbioru i zapłaty za zamówiony towar jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia.

15

Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny biuro@kraff.com.pl, oświadczenia przed jego upływem.

2.Esklep internetowy w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

 

3. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Esklepu

16

W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 7 dni od otrzymania zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta. W przypadku zwrotu przekazem pocztowym dodatkowo od zwracanej sumy zostanie odjęta opłata Poczty Polskiej (wg cennika).

17

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego

18

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).

19

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

20

Ceny artykułów dostępnych na stronie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Niniejsza oferta, nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Firma Kraffkate zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za wycofane.